O nás

AK Brno - JUDr. Dudová

O nás

Jsme připraveni hájit vaše práva

Náš tým

JUDr. Jana Dudová Ph.D.

Samostatný advokát

 

 

 • Advokátka se zaměřením zejména na ochranu životního prostředí a zdraví člověka, ochranu před hlukem, potravinové právo, pozemkově-právní vztahy, stavební a správní právo
 • Masarykova univerzita, Právnická fakulta, Katedra práva životního prostředí a pozemkového práva, odborná asistentka
 • Pracovní zkušenosti:
  • Komerčněprávní/advokátní praxe (od r. 1990 dosud)
  • Vysokoškolský učitel (1992 - doposud),
  • Asistent soudce Ústavního soudu ČR Prof. Vladimíra Klokočky (1997 - 2003),
  • Právník ČSAV/Akademie věd v Brně (1988 -1990),
  • Právník Krajského investorského útvaru v Ostravě (1982 - 1988)
 • Vědeckovýzkumná činnost:
  • MU Brno: Ochrana kvality života (2014)
  • MU Brno: Ochrana slabší strany před nekalými praktikami (2014)
  • MU Brno: Právní prostředky ochrany před hlukem (2013)
  • MU Brno: specifický výzkum: Vynutitelnost ochrany veřejného zdraví v podmínkách ČR (2012)
  • MU Brno: Prosazování environmentálních aspektů udržitelného rozvoje (2009 – 2010)
  • GA ČR: Právní prostředky a cesty k řešení starých ekologických zátěží (2006 - 2007)
 • Zahraniční přednáškové pobyty
  • Vysoká škola práva Bratislava (2006, 2012),
  • Právnická fakulta Salzburg (2004),
  • Právnická fakulta Wroclaw (1997),
  • Právnická fakulta Graz (1995, 1996),
  • Právnická fakulta Wien (1994)
 • Universitní aktivity
  • člen akademického senátu (1997 – 1998, 2005 - 2006)
  • člen/alternující člen stálé komise pro státní doktorské zkoušky pro studijní obor Právo životního prostředí doktorského studijního programu Teoretické právní vědy (2002 – dosud),
  • člen komise pro obhajoby disertačních prací ve studijním programu MPA – Master of Public Administration.
 • Mimouniversitní aktivity
  • poradce Ministra životního prostředí pro národní program "Ekologicky šetrný výrobek"vč. zpracovávání odborných expertíz a recenzí zahraničních publikací (2002 – 2006),
  • zpracovávání cca 90 odborných expertíz pro Ústavní soud (1997 – 2003),
  • pedagogická činnost v rámci tuzemských i zahraničních univerzit (od r. 1992),
  • člen České společnosti pro právo životního prostředí (od r. 1997),
  • člen České advokátní komory (od r. 1995),
  • v roce 2010 navržena a vedena v seznamu kandidátů na funkci člena kárného senátu Nejvyššího správního soudu,
  • spolupráce a poradní činnost pro spolky zabývající se ochranou životního prostředí (od r. 1992).
 • Výběr z publikační činnosti za poslední 4 roky (celkově ze 125 publikací – blíže viz https://is.muni.cz/auth/publikace
  • DUDOVÁ, Jana. Právní aspekty ochrany veřejného zdraví před environmentálním hlukem. 1. vyd. Brno: MU, Právnická fakulta, 2013. 240 s. Acta Universitatis Brunensis Iuridica, Editio S, No 450. ISBN 978-80-210-6522-2. MUNI/A/0907/2012.
  • DUDOVÁ, Jana a Jan DUDA. The influence of Environment and Human rights in the Budiness – The Concept of public health – Case study on noise pollution. Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis, Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2013, roč. 61, č. 7, s. 2077-2083. ISSN 1211-8516. doi:10.11118/actaun201361072077. MUNI/A/0907/2012.
  • DUDOVÁ, Jana. HUMAN RIGHTS AND INFORTMATION ON ENVIRONMENTAL HEALTH IN TERMS OF THE CZECH REPUBLIC. In Editors:Mgr. Lenka Dufalová, PhD,Mgr. Katarína Lenhartová, PhD,JUDr. Vladislav Mičátek. Communication as a Measure of Protection and Limitation of Human Rights.Collection of Papers from 12th International Conference on Human Rights held on June 1-2, 2012 in Bratislava. Bratislava: Comenius University in Bratislava, 2013. s. 323-328, 6 s. ISBN 978-80-7160-345-0. MUNI/A/0941/2011.
  • DUDOVÁ, Jana. Current Aspects of Noise Pollution Liability in the Czech Republic. In Proceedings in Global Virtual Conference, WORKSHOP, GV-Conf 2013. 2013. ISBN 978-80-554-0649-7. MUNI/A/0907/2012.
  • DUDOVÁ, Jana a Helena DOLEŽALOVÁ. Biodiversity Protection related to Renewable Energy Sources: Precautionary Principle. In Frenkel, D. A. (ed.). Economy and Commercial Law – Selected Issues. Athens: The Athens Institute for Education and Research (ATINER), 2013. s. 79-87, 9 s. ISBN 978-960-9549-39-4. MUNI/A/1014/2010.
  • DUDOVÁ, Jana. Odpovědnost za hlukovou zátěž v rozhodovací praxi. In odborný ekoseminář "Odpovědnost v životním prostředí". 2012.
  • DUDOVÁ, Jana. HUMAN RIGHTS AND INFORTMATION ON ENVIRONMENTAL HEALTH IN TERMS OF THE CZECH REPUBLIC, In HUMAN RIGHTS Conference. 1. vyd. Bratislava: Právnická fakulta UK Bratislava, 2012. 5 s.
  • DUDOVÁ, Jana. Globální problémy ochrany zdraví. 1. vyd. Ostrava: Lékařská fakulta v Ostravě, 2012. Globální problémy zdravotnictví 2012. ISBN 978-80-7368-805-9.
  • DUDOVÁ, Jana. Několik poznámek k právní vynutitelnosti veřejného zájmu na ochranu zdraví před hlukem. Právní rozhledy, Praha: C.H.Beck, 2012, roč. 2012, č. 21, s. 755 - 758. ISSN 1210-6410.
  • DUDOVÁ, Jana. Ocenění prestižní cenou "Zlatý decibel 2012". : Národní hluková observatoř, Ministerstvo životního prostředí, 2012.
  • DUDOVÁ, Jana a Helena DOLEŽALOVÁ. Selected Aspects of Public Health Protection related to Renewable Energy Use. In Sborník příspěvků Mezinárodní Masarykovy konference pro doktorandy a mladé vědecké pracovníky 2012. 3. vyd. Hradec Králové: MAGNANIMITAS, 2012. s. 1256-1262, 7 s. ISBN 978-80-905243-3-0. MUNI/A/0941/2011.
  • DUDOVÁ, Jana. Vybrané právní aspekty ochranné dezinfekce, dezinsekce a deratizace. Zdravotnické fórum, 2012, roč. 2012, č. 3, s. 16 - 18. ISSN 1804-9664.
  • DUDOVÁ, Jana. Právo na ochranu veřejného zdraví: Ochrana veřejného zdraví před rizikovými faktory venkovního prostředí. 1. vyd. Praha: Linde, 2011. 420 s. ISBN 978-80-7201-854-3.
  • DUDOVÁ, Jana. Kielka uwag o možlivych konfliktach w procedurze oceny oddzialywania na šrodowisko w Republice Czeskiej. Ochrona Šrodowiska, Prawo i Polityka, Wroclaw: Towarzystwo Naukowe Prawa Ochrony Šrod., 2011, roč. 2011, 4/66, s. 3 - 7. ISSN 1425-4530.
  • DUDOVÁ, Jana. Obtížný živočich versus ochrana zdraví člověka (vybrané problémy). In Dny práva 2011. 2011.
  • DUDOVÁ, Jana. Osvětlení z pohledu ochrany veřejného zdraví: Vybrané právní aspekty této problematiky. Zdravotnické fórum: pravidelná příloha časopisu Právní fórum, Praha, 2011, říjen, č. 2011, s. 28-30. ISSN 1214-7966.
  • DUDOVÁ, Jana. Právní aspekty posuzování zdravotních rizik. In mezinárodní konference "Globální problémy veřejného zdravotnictví 2011". 2011.
  • DUDOVÁ, Jana a Jan DUDA. Public Health & Human Rights“Implementing and designing problems of public health law in the Czech Republic”. : ELSA International and Council of Europe, 2011.
  • DUDOVÁ, Jana a Helena DOLEŽALOVÁ. Requirements for Lighting in Legal Regulations. In Novotný, M., Mohelníková, J.. SOLARIS 2011 Proceedings of the 5th International Conference on Solar Radiation and Daylighting. Brno: Brno University of Technology, Faculty of Civil Engineering, Institute
  • DUDOVÁ, Jana a Jan DUDA. Selected legal aspekt of public health enforcement (Remarks on the protection of public health against selected risk factors in term sof Czech Republic,. In Czech and European Environmental Law. Prague: Czech society for Environmental Law, 2011. s. 52 - 58, 7 s. A collective monograph. ISBN 978-80-87488-07-2.
  • DUDOVÁ, Jana. Wybrane aspekty udziału publiczności w ochronie zdrowia publicznego. In Udział społeczeństwa w zintegrowanej ochronie środowiska. Wrocław: Wydawnictwo Prawa Ochrony Środowiska, 2010. 10 s. Udział społeczeństwa w zintegrowanej ochronie środ. ISBN 978-83-60644-05-8. MUNI/A/1045/2009.
  • DUDOVÁ, Jana, Helena DOLEŽALOVÁ a Veronika SOLISOVÁ. Best Available Technologies and Their Contribution to Sustainable Development. 2010. MUNI/A/1045/2009.
  • DUDOVÁ, Jana. Ekonomické nástroje a nejlepší dostupné techniky. 2010. MUNI/A/1045/2009.

Mgr. Bc. Jan Duda

Právník, novinář

 

 

 • Právník se zaměřením zejména na ochranu lidských práv a svobod, nemovitosti, spolkové a myslivecké právo.
 • Pracovní zkušenosti:
  • Volný novinář (od r. 2005 dosud)
  • Člen volebního týmu Karla Schwarzenberga pro prezidentské volby 2013
  • Koordinátor lidskoprávních aktivit v IQRS (2011-2012)
  • Místopředseda Amnesty International ČR (2004-2008)
  • Kordinátor projektů Husaklub, Česká vize (2009)
  • Předseda sdružení Páragraf (2006 - dosud)
  • Referent kabinetu ministra na Ministerstvu Zemědělství při předsednictví ČR v Radě EU (2009)
  • Lektorská a pedagogická činnost (2005-dosud)
 • Zahraniční stáže
  • Právnická fakulta Wroclaw (2006)
  • Právnická fakulta Rijksuniversitet Groningen (2008-2009)
  • Právnická fakulta Luneburg (2008)
  • Mezinárodní soudní dvůr, Haag (2008)
  • Evropský Parlament (2009)
  • Mitso University Minsk (2009)
  • Právnická fakulta Warszawa (2011)
  • Evropská Komise, DG Legal service (2014)
 • Spolkové aktivity
  • spoluzakladatel komunitní školy ZaHRAda
  • legislativní poradce Asociace lesních mateřských školek
  • zástupce LMŠ "Lesní rodinný klub na Tišnovsku"
  • člen rady spolku "Za sebevědomé Tišnovsko"
  • člen kontrolního výboru spolku Hnízdo
  • člen komise města Tišnova pro školství a vzdělávání
 •  
 • Výběr z publikační činnosti
  • bude doplněno - viz Česká vize, stínová zpráva k rasismu, Karamoja, MDGs, Cofola, Octopus, Acta, Elišky, Happyhour fm., ...

Vybraná ocenění:

 

Zlatý decibel

 

více o dané ceně:

http://www.ceskatelevize.cz/ct24/domaci/1143907-zlaty-decibel-oceni-nejsetrnejsi-projekty-k-nasim-usim

Vybrané publikace

Kdo nás doporučuje

AK Brno - JUDr. Dudová nám pomohla perfektně a rychle s vypsáním a přípravou výběrového řízení v naší obci.

 

# Vlastislav Hemzal - starosta obce Lažany

Spojte se s námi

Sledujte nás na sociálních sítích

AK Brno - JUDr. Dudová

+420 736 488 681

info@akdudova.cz